تبلیغات
........عشق من - برتری عشق به دوست داشتن
بهشت جایی است که شما هستیدبهشت آنجاست که من هستم